آرشیو اخبار

‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

‌برگزاری کارگاه‌های آموزشی هوش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

تحول دیجیتال، سازمان‌ها را به سمت مدل تصمیم‌گیری داده محور هدایت می‌کند و بر سنجش پذیر کردن تصمیمات و برآورد پذیر کردن اقدامات مبتنی بر این تصمیمات با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از فرآیندها، ...