تاریخچه

تعداد بازدید:۱۲۵۳۶

تاریخچه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران:

مرکزفناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ بعنوان دومین مرکز کامپیوتری ایران با کامپیوترهای Main Frame راه‌اندازی شد. ارائه خدمات ماشینی به معاونت آموزشی دانشگاه با ثبت و ضبط اطلاعات آموزشی دانشجویان همچنین ارائه خدمات ماشینی به معاونت اداری و مالی نظیر اتوماسیون حقوق و دستمزد از کارهای اولیه مرکز بود. علاوه بر آن مرکز بعنوان مرکز محاسبات دانشگاه به دانشجویان ارائه خدمات می‌نمود. دانشجویان در اتاقهای پانچ کارت‌های پانچ برنامه‌های محاسباتی خود را آماده می‌کردند و برای پردازش برنامه‌ها آن‌را به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی تحویل می‌دادند و در روز بعد پاسخ برنامه‌ها را دریافت می‌کردند. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در دهه ۴۰ و ۵۰ در برگزاری و اعلام نتایج کنکور سراسری سازمان سنجش وزارت علوم را یاری می‌داد.

در سال ۱۳۶۹ علاوه بر تجهیزات Main Frame مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی به مینی کامپیوتر IBM AS400 مجهز گردید و برنامه‌های کاربردی از ماشین‌های Main Frame به AS400 منتقل گردید.

مرکز در سایت دانشجویی خود در ساختمان آب شناسی دانشکده فنی علاوه بر دستگاه‌های پانچ, کامپیوتر PDPII را مستقر نمود. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازیاز سال ۱۳۷۵ به بعد با اجرایطرحهای پژوهشی دوران نوین خود را در محیط‌های جدید شروع کرد.

رؤسای مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از آغاز تا کنون:

جناب آقای دکتر علاقه‌بند

جناب آقای دکتر حسن سید رضی

جناب آقای دکتر دزفولیان

جناب آقای دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی

جناب آقای دکتر رجائیان

سرکار خانم گوهرتاج ارشدمنصب

جناب آقای مهندس علی معینی

جناب آقای دکتر علی‌محمد پورپاک

جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا

جناب آقای دکتر علی معینی

جناب آقای دکتر محمد خوانساری

جناب آقای دکتر محمود رضا هاشمی

جناب آقای دکتر سعید روحانی