روسای مرکز

تعداد بازدید:۱۳۸۰۷
  نام و نام خانوادگی دوره ریاست

دانشکده

آقای دکتر سعید روحانی ۸/‏۹/‏۱۴۰۰‬ تاکنون دانشکده مدیریت

آقای دکتر بابک سهرابی

(رئیس مرکز فناوری های دیجیتال)

۱۰/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ تاکنون دانشکده مدیریت

 

آقای دکتر امید فاطمی

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ الی ۱۰/‏۸/‏۱۴۰۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آقای دکتر محمود رضا هاشمی ۱۳۹۳/۹/۱۷ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آقای دکتر محمد خوانساری ۱۳۹۰/۷/۲۰ الی ۱۳۹۳/۹/۱۷ دانشکده علوم و فنون نوین

 

آقای دکتر علی معینی ۱۳۸۱/۶/۱۰ الی ۱۳۹۰.۷.۲۰ دانشکده علوم مهندسی

 

آقای دکتر رضا فرجی دانا ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۱/۶/۱۰ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  آقای مهندس علی‌محمد پورپاک ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۵ دانشکده علوم مهندسی

 

آقای دکتر علی معینی ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۱ دانشکده علوم مهندسی

 

سرکار خانم گوهرتاج ارشدمنصب ۱۳۶۴ ا لی ۱۳۷۰ ریاضی

 

  آقای دکتر محمد رجائیان    

 

آقای دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۷ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  آقای دکتر هوشنگ دزفولیان    

 

آقای دکتر حسن سید رضی   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آقای دکتر محمدعلی علاقه‌بند ۱۳۴۷ دانشکده علوم مهندسی