روسای مرکز

تعداد بازدید:۱۲۱۶۶
  نام و نام خانوادگی دوره ریاست دانشکده
آقای دکتر امید فاطمی ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تا کنون   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 آقای دکتر محمود رضا هاشمی ۱۳۹۳/۹/۱۷ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۰   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  آقای دکتر محمد خوانساری ۱۳۹۰/۷/۲۰ الی ۱۳۹۳/۹/۱۷   دانشکده علوم و فنون نوین

 

  آقای دکتر علی معینی ۱۳۸۱/۶/۱۰ الی ۱۳۹۰.۷.۲۰   دانشکده علوم مهندسی

 

  آقای دکتر رضا فرجی دانا ۱۳۷۵ ۱۳۸۱/۶/۱۰   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

    آقای مهندس علی‌محمد پورپاک ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۵   دانشکده علوم مهندسی

 

  آقای دکتر علی معینی ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۱   دانشکده علوم مهندسی

 

  سرکار خانم گوهرتاج ارشدمنصب ۱۳۶۴ ۱۳۷۰   ریاضی

 

    آقای دکتر محمد رجائیان    

 

  آقای دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۷   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

    آقای دکتر هوشنگ دزفولیان    

 

  آقای دکتر حسن سید رضی     دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

  آقای دکتر محمدعلی علاقه‌بند ۱۳۴۷   دانشکده علوم مهندسی