آرشیو اخبار

برگزاری دومین جلسه شورای حکمرانی فناوری اطلاعات دانشگاه

برگزاری دومین جلسه شورای حکمرانی فناوری اطلاعات دانشگاه

دکتر هاشمی هدف اصلی شورای حکمرانی فناوری اطلاعات دانشگاه را ایجاد هم‌سویی میان اهداف راهبردی دانشگاه و اهداف راهبردی فناوری اطلاعات و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این مسیر توصیف کرد.