انتصاب ها

انتصاب معاون سامانه‌های اطلاعاتی و معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات

انتصاب معاون سامانه‌های اطلاعاتی و معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات

انتصاب آقای دکتر محمدرضا مرتضوی به عنوان ،«معاون سامانه‌های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه» و آقای منصور توکلی نیا به عنوان «معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه»