مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشیسامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (Python-Linux-PostgreSql) تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران سامانه ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تهران

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۵ دانشگاه تهران سامانه مدیریت نشریات ...

سامانه مدیریت نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

سامانه مدیریت نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. شایان ذکر است در مرحله اول انجمن‌های علمی دانشجویی و سپس کلیه ...

سامانه مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه تهران

سامانه مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است.  اداره کل طرح کاربردی - معاونت پژوهشی پردیس و دانشکده‌ها – مرکز انتشارات دانشگاه ...

سامانه ممیزی کتاب دانشگاه تهران

سامانه مدیریت ممیزی کتاب دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است.  مرکز انتشارات دانشگاه تهران - اعضای هیأت علمی و محققینی که از بیرون از دانشگاه ...

سامانه کتاب‌خانه‌های دانشگاه تهران

سامانه کتاب‌خانه های دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۰ دانشگاه تهران سامانه کتاب‌خانه‌ای خود را تهیه و استفاده می‌کرد ولی با گذشت زمان و نیازمندی‌های جدید نیاز به تهیه سامانه جدیدی احساس می‌شد. ...

سامانه جذب عضو پژوهشگر

سامانه‌ی «به‌کارگیری عضو پژوهشگر» در پاییز ۱۳۹۸ و به درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه توسعه یافته و به بهره برداری رسید. این سامانه در راستای «نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین» و به منظور برقراری چارچوبی برای ...

مدیریت فرآیند هسته پژوهشی

در راستای سیاست سامانه سپاری فرآیندها و شفافیت اطلاعاتی، با همکاری معاونت پژوهشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۹ امکان سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی به عنوان یکی از فرآیندهای سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری ...