سامانه ممیزی کتاب دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۰۵۶

سامانه مدیریت ممیزی کتاب دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. 

مرکز انتشارات دانشگاه تهران - اعضای هیأت علمی و محققینی که از بیرون از دانشگاه تمایل به چا‌پ کتاب توسط انتشارات دانشگاه تهران دارند از مهمترین کاربران این سامانه هستند.

تهیه سامانه ممیزی کتاب بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

ارسال درخواست چاپ کتاب

ارسال فایل متنی کتاب‌ها

داوری کتاب‌ها

نگهداری از نسخه‌های مختلف کتاب که ویرایش بر روی آن انجام گرفته است

فروش کتاب به صورت الکترونیکی

انجام کلیه فرایندهایی که منجر به انتخاب کتاب برای چاپ در مرکز انتشارات دانشگاه تهران می‌شود.

آدرس سامانه :  https://Press.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه ممیزی کتاب پژوهشی