مدیریت فرآیند هسته پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۰۳
در راستای سیاست سامانه سپاری فرآیندها و شفافیت اطلاعاتی، با همکاری معاونت پژوهشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۹ امکان سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی به عنوان یکی از فرآیندهای سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) فراهم شده است. هسته‌های پژوهشی به منظور گسترش و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی گروهی بین رشته‌ای در جهت توسعه مرزهای جهانی علم و یا دستیابی به نوآوری و فناوری‌های قابل تجاری سازی تدوین شده است.
اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی پژوهشی، معاونت پژوهشی پردیس و دانشکده‌ها، اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی آموزشی و در نهایت اعضای هیأت علمی از مهمترین کاربران این سامانه هستند.
توسعه سامانه مدیریت فرایند هسته پژوهشی بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات آموزشی، توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) و شفافیت اطلاعاتی است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

امکان ثبت هسته پژوهشی

امکان ایجاد درخواست بررسی هسته پژوهشی

ارسال درخواست‌های هسته پژوهشی به داوران

امکان بررسی و تأیید درخواست‌های هسته پژوهشی

آدرس سامانه :  https://rtis.ut.ac.ir

کلید واژه ها: پژوهشی سامانه مدیریت اطلاعت پژوهشی و فناوری