سامانه مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۰۴۷

سامانه مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. 

اداره کل طرح کاربردی - معاونت پژوهشی پردیس و دانشکده‌ها – مرکز انتشارات دانشگاه تهران - اعضای هیأت علمی و محققینی که از بیرون از دانشگاه تمایل به چا‌پ مقاله در نشریات دانشگاه دارند از مهمترین کاربران این سامانه هستند.

توسعه سامانه نشریات بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

ایجاد وب سایت کنفرانس

پذیرش مقاله

ارسال مقاله

داوری مقاله

انتشار مقالات در وب سایت کنفرانس

برگزاری کارگاه در روز کنفرانس

انجام کلیه فرایندهایی که منجر به ارائه مقاله در کنفرانس‌های دانشگاه می‌شوند.

آدرس سامانه :  https://Conferences.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه مدیریت کنفرانس‌های پژوهشی