سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۷۷۶

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای متن باز (PHP-Linux-mysql) تهیه شده است. شایان ذکر است از حدود سال ۱۳۸۵ دانشگاه تهران سامانه مدیریت نشریات علمی را استفاده می‌کرد ولی با گذشت زمان و نیازمندی‌های جدید سامانه جدیدی پا به عرصه گذاشت. 

اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی پژوهشی - معاونت پژوهشی پردیس و دانشکده‌ها – مرکز انتشارات دانشگاه تهران - اعضای هیأت علمی و محققینی که از بیرون از دانشگاه تمایل به چا‌پ مقاله در نشریات دانشگاه دارند از مهمترین کاربران این سامانه هستند.

توسعه سامانه نشریات بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

ارسال مقاله

داوری مقاله

انتشار مقالات تأیید شده

ایجاد وب سایت مربوط به هر نشریه

درج DOI برای هر مقاله

انجام کلیه فرایندهایی که منجر به چا‌پ مقاله در نشریات علمی دانشگاه می‌شوند 

آدرس سامانه :  https://Journals.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشی