مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران


سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

با توجه به افزایش تعداد دانشکده / پردیس‌ها، تعداد رشته‌های تحصیلی و گروه‌های آموزشی و تعداد دانشجویان انجام دستی و سنتی امور آموزش بسیار مشکل، هزینه بر، زمان‌بر و شاید امکان ناپذیر می‌گردید. لذا مکانیزه نمودن این امور امری اجتناب ...