مطالب مرتبط با کلید واژه

رخ نما


سامانه رخ نما

رخ نمای دانشگاه تهران ( http://profile.ut.ac.ir )با هدف ارائه تصویری جامع و یکپارچه از مجموعه فعالیت های علمی،پژوهشی دانشگاه تهران راه اندازی شده است. این سامانه با الگو برداری از تجربه موفق Pure انتشارات Elsevier توسعه یافته است. برای اولین بار ...

سامانه رخ نما

سامانه رخ نمای دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه تصویری جامع و یکپارچه از مجموعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی دانشگاه تهران راه اندازی شده است. این سامانه با الگو برداری از تجربه موفق Pure انتشارات Elsevier توسعه یافته است. برای اولین بار ...