مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران


سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران

سامانه انتخابات الکترونیکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ با هدف امکان برگزاری انتخابات های مختلف در سطح دانشگاه تهران در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته و راه اندازی گردید و در نسخه جدید آن به سامانه انتخابات و نظرسنجی ...

سامانه انتخابات و نظرسنجی الکترونیکی

سامانه انتخابات و نظرسنجی الکترونیکی

این سامانه با هدف امکان برگزاری انتخابات‌های مختلف در سطحوح مختلف سازمانی راه اندازی گردیده است. مزایا و امکانات سامانه: شرکت در انتخابات امکان مدیریت انتخابات شامل تعریف حوزه؛ بارگذاری فایل حاوی نام رأی داهندگان، بارگذاری فایل حاوی کاندیداها امکان مشاهده ...