مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه جذب عضو پژوهشگر


سامانه جذب عضو پژوهشگر

سامانه‌ی «به‌کارگیری عضو پژوهشگر» در پاییز ۱۳۹۸ و به درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه توسعه یافته و به بهره برداری رسید. این سامانه در راستای «نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین» و به منظور برقراری چارچوبی برای ...