سیاست‌ها و فرآیند تحویل گرفتن سامانه‌های واحدها توسط مرکز فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۳۵۱

به‌منظور انتقال سامانه‌هایی که توسط واحدهای مختلف دانشگاه و بر اساس استانداردهای موجود فناوری اطلاعات دانشگاه توسعه یافته‌اند، به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه (تبدیل Plan C به Plan D بر اساس چارچوب ارائه شده در بخش سیاست‌های میزبانی مرکز داده دانشگاه) لازم است تا مراحل زیر طی شوند:

۱- اعلام ویژگی‌های موجود و مورد انتظار عملکردی توسط بهره‌بردار (متولی توسعه سامانه) به مرکز فناوری اطلاعات شامل برنامه توسعه‌های پیشنهادی عملکردی مورد نیاز طی حداقل یک سال آینده

۲- تکمیل فرم مربوط به اطلاعات غیر عملکردی توسط مرکز با هماهنگی بهرهبردار

۳- تخصیص تحلیل‌گر، پشتیبان فنی، پشتیبان کاربران توسط مرکز به‌منظور تحلیل، توسعه و پشتیبانی از سامانه

۴- تحویل گیری سامانه موجود مطابق فهرست ویژگی‌های عملکردی اعلام شده توسط بهرهبردار

۵- نهایی نمودن فایل ویژگی‌های عملکردی و غیر عملکردی جهت انتخاب تیم / شرکت توسعه و پشتیبانی

۶- معرفی تیم / شرکت پشتیبان و توسعه فنی موجود بهره بردار و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه به مرکز جهت ارزیابی برای عقد قرارداد

۷- ارزیابی سامانه‌های موجود تیم‌ها / شرکت‌ها از نظر ویژگی‌های عملکردی، غیر عملکردی، وضعیت شرکت و قرارداد فیمابین توسط کمیته انتخاب متشکل از بهره بردار، مرکز، و در صورت نیاز مشاورین حوزه

۸- انتخاب پیمانکار پشتیبانی و توسعه توسط کمیته انتخاب

۹- تخصیص بودجه سالیانه پشتیبانی و توسعه‌های آتی سامانه مطابق برنامه‌های مصوب به مرکز فناوری اطلاعات با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی

۱۰- تنظیم و عقد قرارداد فیمابین مرکز و پیمانکار انتخاب شده