سطوح داده‌های دانشگاه و دسترسی به آنها

تعداد بازدید:۳۴۲۴

داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعاتی دانشگاه در سه گروه زیر قابل دسته‌بندی هستند:

۱-۱- داده‌های هویتی

داده‌های هویتی شامل اقلام زیر هستند که برای اساس شرایط تعیین شده در سیاست‌های میزبانی مرکز داده دانشگاه می‌تواند در اختیار سامانه‌های دیگر قرار گیرند:

۱- شناسه یکتای دانشگاه تهران (UTID)

2- کد پرسنلی

۳- شماره دانشجویی

۴- رشته / دانشکده

۵- مقطع

۶- مرتبه

۷- رتبه


۱-۲- داده‌های محرمانه

اقلام داده‌ای زیر، داده‌های محرمانه دانشگاه محسوب شده و به‌هیچ عنوان در اختیار سامانه‌های دیگر قرار نخواهند گرفت:

۱- کد ملی

۲- فیش حقوقی

۳- نمره درس

۴- احکام پرسنلی

۵- نامه‌های اتوماسیون اداری


۱-۳- اطلاعات تماس

اطلاعات تماس شامل اقلام داده‌‌ای زیر هستند و که دسترسی به آنها تنها از مسیر سامانه پیام‌رسان و بر اساس شرایط مشخص شده دربخش‌های سیاست‌های دسترسی به ارسال پیامک در سامانه پیام‌رسان دانشگاه و سیاست‌های دسترسی به ارسال رایانامه در سامانه پیام‌رسان دانشگاه، امکان‌پذیر است:

۱- شماره تلفن همراه

۲- شماره تلفن

۳- نشانی رایانامه

۴- نشانی