سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۳۰۶
نسخه کنونی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه و متناسب با دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه تهران که توسط کمیسیون منابع انسانی دانشگاه تدوین و در هیات اجرایی دانشگاه به تصویب رسیده است از سال ۱۳۹۶ تامین گردیده و در دانشگاه استقرار یافته است. 
این سامانه در راستای راهبرد « گسترش محیط حمایتی و ارتقای سلامت اهالی دانشگاه» از هدف سوم راهبردی کلان با عنوان « ارتقای اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی» و به درخواست اداره کل رفاهی دانشگاه پیاده سازی شده  است.
کاربران این سامانه همه کارکنان و مدیران اجرایی دانشگاه هستند و بهره بردار آن اداره کل منابع انسانی است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

امکان اعمال ارزیابی ارباب رجوع

امکان اعمال خود ارزیابی فرد

امکان اعمال ارزیابی مدیر بلافصل و مافوق

امکان اعلام اعتراض

امکان ثبت توافق نامه

امکان ثبت وقایع توسط مدیر

آدرس سامانه :  https://pms.ut.ac.ir

کلید واژه ها: سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان اداری مالی