سامانه ترفیع اعضای هیات علمی (ساتاد)

تعداد بازدید:۹۰۳
در راستای سیاست سامانه سپاری فرآیندها و شفافیت اطلاعاتی، با همکاری معاونت آموزشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۸ امکان سامانه سپاری فرآیند ترفیع اعضای هیأت علمی (ساتاد) به عنوان یکی از فرآیندهای سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS) فراهم شده است. ساتاد به منظور سرعت بخشی و شفافیت اطلاعاتی فرایند ترفیع اعضای هیأت علمی تدوین شده است.
اداره کل نظارت و برنامه‌ریزی آموزشی، معاونت آموزشی پردیس و دانشکده‌ها، رئیس پردیس و دانشکده‌ها و در نهایت اعضای هیأت علمی از مهمترین کاربران این سامانه هستند.
توسعه سامانه رآیند ترفیع اعضای هیأت علمی (ساتاد) بر اساس اهداف کیفی برنامه دوم دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. شاخص‌ترین اهدافی که در این راستا مد نظر قرار گرفته گسترش و افزایش استقلال دانشگاه (توسعه خدمات آموزشی، توسعه خدمات پژوهشی) و توسعه متناسب فضای مجازی (سامانه سپاری) و شفافیت اطلاعاتی است.

 

مزایاو امکانات سامانه:

امکان ثبت درخواست فرایند ترفیع

امکان بررسی فرایند ترفیع در کنیته منتخب‌‌‌‌‌‌‌

امکان بررسی و ارسال پرونده به داوران

امکان بررسی و ارسال پرونده توسط کمیته ترفیعات دانشگاه

امکان نمایش جزئیات درخواست‌ها و فعالیت‌ها

‌‌‌‌‌‌‌امکان گزارش گیری از سامانه ترفیع

آدرس سامانه: https://rtis2.ut.ac.ir/requests/request/