مطالب مرتبط با کلید واژه " Elsevier "


سامانه رخ نما

رخ نمای دانشگاه تهران ( http://profile.ut.ac.ir )با هدف ارائه تصویری جامع و یکپارچه از مجموعه فعالیت های علمی،پژوهشی دانشگاه تهران راه اندازی شده است. این سامانه با الگو برداری از تجربه موفق Pure انتشارات Elsevier توسعه یافته است. برای اولین بار ...