معاون سابق پشتیبانی خدمات

تعداد بازدید:۱۷۷۵

جلیل حیدری دهوئی

عضو هیات علمی 

دانشکده مدیریت

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱