معاون سابق پشتیبانی خدمات

تعداد بازدید:۱۳۶۰

جلیل حیدری دهوئی

عضو هیات علمی 

دانشکده مدیریت

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱