معاون سابق پشتیبانی خدمات

تعداد بازدید:۶۹۶

جلیل حیدری دهوئی

عضو هیات علمی 

دانشکده مدیریت

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ الی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱