معاونین سابق سامانه های اطلاعاتی

تعداد بازدید:۲۳۲۲

دکتر هشام فیلی

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

 ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ الی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


 

حسین بوبرشاد

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

۱۳۹۲/۱۰/۰۹ الی ۱۳۹۳/۰۵/۲۰


 

محمدرضا مرتضوی

 عضو هیات علمی پژوهشی

۱۳۹۱/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۲/۰۹/۰۶