واحد مدیریت پروژه

تعداد بازدید:۱۱۵۰

الناز کتابچی

کارشناس مسئول تضمین کیفیت

نغمه رضاخانی

کارشناس مدیریت پروژه

کارشناسان مقیم پروژه


   

حیدر پرماه

مسئول پروژه تعالی سازمانی

   

مهسا خوشکار

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

سمانه رضانژاد

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

فاطمه شیخی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

 

امیرحسین شیرزاد

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

مهسا قره داغی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

 

عکاسی توسط: کادرو