واحد مدیریت پروژه

تعداد بازدید:۲۵۱۵

کارشناسان مقیم پروژه


   

حیدر پرماه

مسئول پروژه تعالی سازمانی

   
     

زهرا سبزعلی زاده

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

محیا کوچکی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

رقیه قره داغی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

   

مهسا قره داغی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

فاطمه آقا پور

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

سحر ایمانی فر

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

 

   

کژال عبدخانی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

حمیده قهرمانی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه