واحد مدیریت پروژه

تعداد بازدید:۱۹۴۸

کارشناسان مقیم پروژه


   

حیدر پرماه

مسئول پروژه تعالی سازمانی

   

مهسا خوشکار

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

سمانه رضانژاد

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

فاطمه شیخی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

   

مهسا قره داغی

کارشناس مقیم واحد مدیریت پروژه

 

 

عکاسی توسط: کادرو