معاونت پشتیبانی خدمات

تعداد بازدید:۶۲۸۸
معاونت پشتیبانی خدمات

معاونت پشتیبانی خدمات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران با هدف سازماندهی تعامل با کاربران و پشتیبانی از خدمات ارائه شده به آنان ایجاد گردید.با توجه به جایگاه حائز اهمیت رضایت کاربران از عملکرد مرکز، این معاونت ماموریت یافت تا پس از طراحی سامانه های مورد نیاز دانشگاه توسط معاونت سامانه ها، کلیه وظایف تعامل با کرابران را مدیریت نماید.