معاونت سامانه های اطلاعاتی

تعداد بازدید:۶۵۸۱
معاونت سامانه های اطلاعاتی

وظیفه اصلی این معاونت تحلیل، توسعه، استقرار و نگهداری فنی سامانه های نرم افزاری در دانشگاه است.سیاست اصلی این معاونت در زمینه توسعه سامانه ها، استفاده حداکثری از توان شرکتهای خصوصی و مبتنی بر برون سپاری است.البته در زمینه های خاص که توان خارجی وجود ندارد، مرکز با تجهیز نیروهای توسعه دهنده که عموماً از بدنه دانشجویی دانشگاه تهران تشکیل شده است، سعی در رفع نیازها می نماید. همچنین استقرار فرآیندهای توسعه یافته از وظایف اصلی این معاونت به شمار می آید. در حال حاضر بیش از ۴۰ سامانه نرم افزاری با تکنولوژی های مختلف توسط این معاونت استقرار یافته اند که سامانه های جامع آموزش، پژوهش و پرسنلی از مهمترین آنهاست.در ضمن تقریباً تمام افراد مستقر در دانشگاه اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان از کاربران سامانه های مستقر در این معاونت هستند. از دیگر وظایف این معاونت یکپارچه سازی در میان نرم افزارهای گوناگون است که توسط تیمهای مجربی داخل مرکز، صورت می پذیرد.