معاونت فناوری های نوین و میز خدمات

معاونت فناوری‌های نوین و میز خدمات با هدف سازماندهی تعامل با کاربران و پشتیبانی از خدمات ارائه شده به آنان ایجاد گردید. با توجه به جایگاه حائز اهمیت رضایت کاربران از عملکرد مرکز، این معاونت مأموریت یافت تا پس از طراحی سامانه‌های مورد نیاز دانشگاه توسط معاونت سامانه‌ها، کلیه وظایف تعامل با کاربران را مدیریت نماید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر محمدرضا مرتضوی

معاون فناوری‌های نوین و میز خدمات

معاون سابق پشتیبانی خدمات


واحد پشتیبان خدمات

واحد پایش خدمات

 

 

 

 

 

واحد پیشخوان خدمات

 

 

 

 

 

بهاره طهمورس زاده

کارشناس مسئول پشتیبان خدمات

 

 


 

 

زهرا شهسواری

کارشناس پشتیبان خدمات

 

مهتاب قاسمی

کارشناس پیشخوان خدمات

   

نازنین زاد

کارشناس پشتیبان خدمات

 

   

کارشناسان مقیم پروژه


 

مبینا آجورلو

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

زهرا جلالوند

کارشناس پایش خدمات

الهام مقدم

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

هانیه مهرعلی

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

بهاره پیروزمنش

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

   
 

محدثه میرآخورلو

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

 

گلشن رشیدی

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

پری ناز فاضل زاده

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

ویدا سلامتی پور

کارشناس مقیم پروژه پیشخوان خدمات

 

سمیرا عسگری

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

هدی جیلانی

کارشناس پروژه پیشخوان خدمات

 

دانا بهرام زاده

کارشناس مقیم پروژه پشتیبان خدمات

 

فائزه ترابی

کارشناس پروژه پیشخوان خدمت