فناوری اطلاعات در دوران دورکاری

1607947892-basic.png‌‌‌‌‌‌‌

اطلاعات پایه در آموزش از راه دور و دورکاری

 

1607948956-help.png‌‌‌‌‌‌‌

پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

 

1607950053-t-l.png‌‌‌‌‌‌‌

تدریس و یادگیری

 

منــــابع و ابـــزارها

1608376126-adobe-connect.png‌‌‌‌‌‌

نرم افزار مستقل ادوبی کانکت

 

1608377533-big.png‌‌‌‌‌

دفتر دیجیتالی برگزاری جلسات (وبینار)