کارکنان محترم؛

مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه سعی نموده است با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، ‌خدمات مناسبی را ارائه نماید. خدمات سامانه‌های فضای مجازی، که اهمیت و کاربرد بیشتری دارند به شرح زیر می‌باشند:
سامانه دسترسی به اینترنت
سامانه خدمات کارکنان
سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
پست الکترونیکی
سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
سامانه فضای شخصی
سامانه ضدویروس متمرکز
مرکز بهداشت و درمان
مرکز مشاوره دانشگاه