رؤسای مرکزفناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران از آغاز تا کنون :

untitled5

آقای دکتر محمدعلی علاقه‌بند

دوره ریاست: 9 اردیبهشت 1347


فوق لیسانس- آمار دانشکده علوم دانشگاه تهران- 1341

فوق لیسانس و دانشوری- علوم کامپیوتر دانشگاه یوتا امریکا- 1973

دکترا- انفورماتیک دانشگاه پل سابتاتیه فرانسه- 1975 

----------------------------------------------------------------

دکتر حسن سیدرضی آقای دکتر حسن سید رضی


عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتری تخصصی کامپیوتر

----------------------------------------------------------------

آقای دکتر هوشنگ دزفولیان

----------------------------------------------------------------

دکتر جبه دار مارمالانی

آقای دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی

دوره ریاست: 1355 الی 1357


عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتری تخصصی برق

----------------------------------------------------------------

آقای دکتر محمد رجائیان

----------------------------------------------------------------

گوهتاج ارشدمنصب

سرکار خانم گوهرتاج ارشدمنصب

دوره ریاست: 1364الی 1370

کارشناسی ریاضی

----------------------------------------------------------------

دکتر علی معینی

آقای دکتر علی معینی

دوره ریاست: 1370 الی 1371

 عضو هیات علمی دانشکده علوم مهندسی

دکتری تخصصی برق

----------------------------------------------------------------

آقای مهندس علی‌محمد پورپاک

دوره ریاست: 1371 الی 1375

عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده علوم مهندسی

کارشناسی ارشد ریاضی

----------------------------------------------------------------

دکتر فرجی دانا

آقای دکتر رضا فرجی دانا

دوره ریاست: بهمن 1375 الی 1381/6/10

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتری تخصصی برق

----------------------------------------------------------------

دکتر علی معینی

آقای دکتر علی معینی

دوره ریاست: 1381/6/10 الی 1390/7/20

عضو هیات علمی دانشکده علوم مهندسی

دکتری تخصصی برق

----------------------------------------------------------------

دکتر محمد خوانساری

آقای دکتر محمد خوانساری

 دوره ریاست: 1390/7/20 الی 1393/9/17

 عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر .

----------------------------------------------------------------

دکتر محمود رضا هاشمی

آقای دکتر محمود رضا هاشمی

دوره ریاست:  1393/9/17 تا کنون

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر