معرفی سامانه های کارکنان دانشگاه تهران - مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی
سامانه دسترسی به اینترنت
سامانه خدمات کارکنان
سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات
پست الکترونیکی
سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
سامانه فضای شخصی
سامانه ضدویروس متمرکز
مرکز بهداشت و درمان
مرکز مشاوره دانشگاه