دستاوردها دستاوردها

دریافت لوح دستاورد برگزیده از سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور در خرداد ۱۳۹۴‌

بر پایه داوری کارگروه علمی؛

پیاده سازی چارچوبی برای پالایش داده در محیط های دانشگاهی به عنوان دستاورد برگزیده در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور انتخاب گردید.