دستاوردها دستاوردها

دریافت لوح دستاورد برتر از دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور در خرداد ۱۳۹۳

بر پایه داوری کارگروه علمی دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور؛

پیاده سازی و راه اندازی سامانه هوش سازمانی در محیط دانشگاهی به عنوان دستاورد برتر برگزیده شد.