اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

تدوین مستند استاندارد وب سایتهای دانشگاه تهران

 

جهت ارتقا کیفیت وب سایتهای واحد های تابعه دانشگاه تهران مستندی تحت عنوان استاندارد وب سایتهای دانشگاه تهیه شده است که سر فصلهای آن در وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی به آدرس http://it.ut.ac.ir/webstandards در دسترسی می باشد.مسئولین وب سایتهای واحد های تابعه می توانند جهت دریاافت فایل کامل این مستند  با خانمها رضاخانی و مقدم تماس حاصل نمایند.

آدرس کوتاه :