خدمات برنامه های کاربردی خدمات برنامه های کاربردی

  • پورتال
  • ارائه استانداردهای طراحی وب
  • ارائه استانداردهای معماری و مدیریت محتوا
  • خدمات سیستم مدیریت محتوا
  • استاندارد تبادل اطلاعات با سایر سامانه های اطلاعاتی دانشگاه
  • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سیستم مدیریت محتوا
  • سامانه هوش سازمانی
  • سامانه مدیریت آموزشی