ارزش‌ها ارزش‌ها

1.

رضایت مشتریان

7.

چابکی و انعطاف‌پذیری

2.

تعهد به تعالی

8.

اعتماد و صداقت

3.

خلاقیت و نوآوری

9.

التزام به محرمانگی اطلاعات

4.

نظم و انضباط

10.

وجدان کاری و پاسخ‌گویی

5.

مسئولیت‌پذیری

11.

کار تیمی

6.

ارتقاء دانش سازمانی